aaaselect * from news LEFT JOIN firm_lang ON `news`.`newsId` = `firm_lang`.`newsId` where FLangId='1' and PageId='2' and newsType>0 order by newsType DESC,newsDate DESC
-=Български=-     
| новини | архив новини |

 
03-05-2019г.

 П О К А Н А

ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
 
Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 8 юни 2019 год. (събота), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, малка зала на ет.2, при следния дневен ред:
1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2018г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.
7. Освобождаване от отговорност на СРК- Бургас, Сливен и Ямбол за 2018год.
8. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019 г. и 2020 г.
9. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019г.
10. Други.
 
Регистрацията е от 8.30 часа до 9.00 часа на 8 юни 2019 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.00 часа на 8 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 
 
За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2019.
 
Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.
Максимален брой пълномощни 3 бр.
 
Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: пълномощно-рег.карта
 
СРК-Бургас, Сливен и Ямбол
 
15-06-2012г.

Уважаеми колеги,
Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол Ви кани да присъствате на 22 юни 2012 г. /петък/ от 17.30ч.,  в зала 1, ет.1 на Областна управа, ул. Цар Петър №1, гр. Бургас на среща с Председателя на УС на КНОБ – инж. Л. Симов във връзка с разясняване  на  Международните стандарти за оценяване 2011 г. на IVSC.
Обучението е безплатно и е организирано единствено за членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

От 16.05.2012 г. Международните стандарти на IVSC са публикувани на  официалната страница на КНОБ с превод на български език:
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/961fh8s023zbyctd.pd

 
18-05-2012г.

Уважаеми колеги,

на официалната страница на КНОБ са публикувани Международните стандарти за оценяване на IVSC с превод на български език.

public.ciab-bg.com/index.php