-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
25-09-2018г.

 П О К А Н А

 
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационен семинар на тема:
"Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в помощ на дейността на независимия оценител",
 
който ще се проведе в гр. БУРГАС на 06.10.2018 г. /събота/
 
 Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1, с начало 09:00 часа до 16:00 часа
 
 Лектор: Адвокат Наско Станев е завършил ИУ - гр. Варна, спец. Стокознание; Магистър по икономика в Технически университет – Юридически факултет, гр. Варна, спец. Право, Магистър по право. Участва в квалификационни курсове за обучаващи и повишаване на лекторските умения и организиране на обучението в сферата на Националния осигурителен институт – 1997 г. През периода 1998г. – 2017г. е лектор в множество семинари пред специализирана аудитория от икономисти и счетоводители по актуални проблеми на трудовото и осигурително законодателство. През периода от 15.09.2016г. до 31.12.2016г. е лектор в Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет пред адвокати по трудово и осигурително право.
 
 Цена за участие в квалификационния семинар:
 
Крайна цена за членове на КНОБ: 40 /четиридесет/ лв.
 
Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с вкл. ДДС.
 
Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.
 
 Регистрация за участие:
 
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.
 
Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
 
Тел. за информация: 0889 897 459
 
 Плащането се извършва по следната сметка:
 
Юробанк България АД,     
 
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК Бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Такса за кв. семинар на 06.10.2018 г. за /Име, презиме, фамилия и ЕГН на Участника/
 
 Краен срок за регистрация: 02.10.2018 г. вкл.
 
01-05-2018г.

 П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 3 юни 2018 год. (неделя), от 9.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2017г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018 г.

8. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.

9. Избор от ОС на РК Бургас, Сливен и Ямбол на състава и председателя на комисията по предложенията.

10.   Избор на нови ръководни органи на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - Председател на СРК, членове и контрольор.

11. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр.Русе на основание ДР от УС на КНОБ.

12. Други.

 

Регистрацията е от 9.00 часа до 9.30 часа на 3 юни 2018 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 3 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2018 година.

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: www.ciab-burgas.com 

 

ДОКУМЕНТИ

 

Съвет на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ

 
03-04-2018г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

 И РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН  и ЯМБОЛ

 

П О К А Н А

 

за участие в квалификационното мероприятие на независимите оценители

„Преглед и дискусия относно БСО“

 

на 27 април 2018 г. /петък/, от 14 до 18 часа в гр.Бургас - ул.”Цар Петър” №1/сграда Областна управа/, зала ет.1.

Настоящото квалификационно мероприятие е във връзка с Българските стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.06.2018 г. /които са качени на сайта на КНОБ/ и в изпълнение решение на ОС на КНОБ от проведеното ИДОС на КНОБ на 17-18 март в гр. Шумен, в съответствие с решение на УС на КНОБ.

 

За участниците, редовни членове на КНОБ няма такса участие, мероприятието е безплатно за участниците.

Във връзка с организиране на мероприятието, колегите които ще участват да потвърдят на ел.адрес: office@ciab-burgas.com