-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
25-11-2019г.

Уважаеми колеги,

предвидената квалификационна дискусия за 07.12.2019г.

на тема

"Площообразуване на жилищни сгради.
Метод на пазарните сравнения (аналози) - Информационни източници. Модел за избор на аналози“
 

няма да се проведе, на всички лица, които са заявили участие и са извършили плащане, съответната сума ще бъде възстановена.