-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
12-11-2019г.

П О К А Н А

 
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 
организира квалификационна дискусия на тема:
 
"Площообразуване на жилищни сгради.
Метод на пазарните сравнения (аналози) - Информационни източници. Модел за избор на аналози“
която ще се проведе в гр. БУРГАС на 07.12.2019 г. /събота/

Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация
ул. „Цар Петър“ № 1, с начало 10:00 часа до 16:00 часа

 

Лектор и модератор: Валентин Радев – Председател на СРК Бургас, Сливен и Ямбол.
Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут REV

 
Цена за участие в квалификационната дискусия:
Цена за членовете на КНОБ: безплатно.
Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.
Цената включва: Материали за провеждане на дискусията и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление /за нечленовете на КНОБ и придружено с копие от платежен документ за извършено плащане/.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /Валентин Радев/

 

Плащането се извършва по следната сметка:
Юробанк България АД,     
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас


ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:  кв. дискусия на 07.12.2019 г.  за /Име, Презиме, фамилия и ЕГН на Участника/

Документи за изтегляне: Заявление за участие | Програма
Краен срок за регистрация: 02.12.2019 г. вкл.