-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
03-04-2018г.

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

 И РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН  и ЯМБОЛ

 

П О К А Н А

 

за участие в квалификационното мероприятие на независимите оценители

„Преглед и дискусия относно БСО“

 

на 27 април 2018 г. /петък/, от 14 до 18 часа в гр.Бургас - ул.”Цар Петър” №1/сграда Областна управа/, зала ет.1.

Настоящото квалификационно мероприятие е във връзка с Българските стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.06.2018 г. /които са качени на сайта на КНОБ/ и в изпълнение решение на ОС на КНОБ от проведеното ИДОС на КНОБ на 17-18 март в гр. Шумен, в съответствие с решение на УС на КНОБ.

 

За участниците, редовни членове на КНОБ няма такса участие, мероприятието е безплатно за участниците.

Във връзка с организиране на мероприятието, колегите които ще участват да потвърдят на ел.адрес: office@ciab-burgas.com